Trafficking

Trafficking
The kind of trafficking
shown on TV
The kind of trafficking
not shown on TV

Carlos Latuff is a Brazilian cartoonist.  Translation by Yoshie Furuhashi (@yoshiefuruhashi | yoshie.furuhashi [at] gmail.com).
| Print